Skip to main content

FQXSPPW0006I : [PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

[PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0100

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟอย่างถูกต้อง