Skip to main content

FQXSPUP4003I : เฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่น [arg3] เฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ตรวจพบความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์บางประเภท

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0042

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้ง