Skip to main content

FQXSPNM4010I : DHCP[[arg1]] ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP

DHCP[[arg1]] ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP ล้มเหลวในการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ Management Controller

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0013

SNMP Trap ID

37

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เชื่อมต่อสายเครือข่าย XCC แล้ว
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเครือข่ายสามารถกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ XCC