Skip to main content

FQXSPIO0001L : ขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า

ขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0266

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลจากการ์ด LED Lightpath ไปยังแผงระบบแน่นดีแล้ว
  2. เปลี่ยนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า