Skip to main content

FQXSPEM4043I : ตรวจพบความล้มเหลวของ [arg1] และจำเป็นต้องมี [arg2] เพื่อกู้คืน

ตรวจพบความล้มเหลวของ [arg1] และจำเป็นต้องมี [arg2] เพื่อกู้คืน

ตรวจพบความล้มเหลวของแบ็คเพลน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0320

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ