Skip to main content

FQXSPEM4036I : กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ [arg4]

กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ [arg4]

กำหนดเวลาการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่า

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0305

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ