Skip to main content

FQXSPEM4033I : ปิดใช้โหมดลดเสียงรบกวน [arg1] เพื่อให้มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ

ปิดใช้โหมดลดเสียงรบกวน [arg1] เพื่อให้มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ

ข้อความนี้มีไว้สำหรับกรณีการใช้งานที่โหมดลดเสียงรบกวนปิดใช้อยู่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0275

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ