Skip to main content

FQXSPPW0063M : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. ดำเนินการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบกำลังไฟ A/C
 2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ถอดแหล่งพลังงาน A/C และส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งออก
 3. หากเปิดเครื่องได้สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบเว็บไซต์พิสูจน์เซิร์ฟเวอร์ (Server Proven) (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับเครื่อง
  2. ตรวจสอบส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ แล้วดำเนินการแก้ไข
  3. หากเปิดเครื่องระบบไม่ได้ หรือหากปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4
 4. หากระบบมีพลังงานสแตนด์บาย ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
 5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo