Skip to main content

FQXSPPP4054I : ตรวจพบการกำหนดค่า PSU ไม่สมดุล ระบบกำลังใช้ความจุ PSU ของโหนดน้อยลง

ตรวจพบการกำหนดค่า PSU ไม่สมดุล ระบบกำลังใช้ความจุ PSU ของโหนดน้อยลง

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีผู้ใช้ติดตั้ง PSU ที่ไม่สมดุล

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0316

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ