Skip to main content

FQXSPEM4032I : เปิดใช้โหมดลดเสียง [arg1] รบกวนแล้ว มีการจำกัดความเร็วของพัดลม

เปิดใช้โหมดลดเสียง [arg1] รบกวนแล้ว มีการจำกัดความเร็วของพัดลม

ข้อความนี้มีไว้สำหรับกรณีการใช้งานที่โหมดลดเสียงรบกวนเปิดใช้อยู่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0274

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ