Skip to main content

FQXSPSD2000I : ไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกถอดออกจากหน่วย [PhysicalPackageElementName]

ไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกถอดออกจากหน่วย [PhysicalPackageElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์ถูกถอดออก

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0163

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หากมีการถอดไดรฟ์อย่างตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผงครอบ
  2. ในช่องใส่ไดรฟ์
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบไดรฟ์อย่างถูกต้อง
  4. หากเสียบไดรฟ์ถูกต้องอยู่แล้ว ให้ลองเปลี่ยนไดรฟ์