Skip to main content

FQXSPOS4007I : รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]

รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0233

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ