Skip to main content

FQXSPSE4047I : บทบาท [arg1] เป็น [arg2] และกำหนดให้มีสิทธิพิเศษแบบกำหนดเอง [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] โดยผู้ใช้ [arg12]

บทบาท [arg1] เป็น [arg2] และกำหนดให้มีสิทธิพิเศษแบบกำหนดเอง [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] โดยผู้ใช้ [arg12]

การสร้าง แก้ไข และกำหนดบทบาท

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0246

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ