Skip to main content

FQXSPBR4001I : สั่งให้โปรแกรมสำรอง ตัวควบคุมด้านการจัดการ หลัก [arg1] ทำงาน

สั่งให้โปรแกรมสำรอง ตัวควบคุมด้านการจัดการ หลัก [arg1] ทำงาน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller สั่งการให้โปรแกรมสำรองหลักทำงาน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0030

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ BMC
  2. หมายเหตุ: โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรืออัปเดตรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo