Skip to main content

FQXSPIO0015M : ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดในช่องเสียบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0330

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์ http://support.lenovo.com/ เพื่อดูเคล็ดลับหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งอาจแก้ไขข้อผิดพลาดได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์การขยาย I/O ทุกตัวมีไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ในระดับที่ถูกต้องและตรงกัน
  3. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว
  4. หากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo