Skip to main content

FQXSPMA0005N : ระบบย่อย [MemoryElementName] มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ

ระบบย่อย [MemoryElementName] มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำที่ใช้งานไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - หน่วยความจำ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0132

SNMP Trap ID

41

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM อย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
  2. แก้ไขข้อผิดพลาดของหน่วยความจำที่ยังคงอยู่ หากมี
  3. หากไม่มีการบันทึกความผิดปกติเกี่ยวกับหน่วยความจำไว้ในบันทึก ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานขั้วต่อ DIMM ทั้งหมดโดยใช้ Setup Utility หรือ OneCLI Utility
  4. ใส่ DIMM ทั้งหมดใหม่ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  5. ลบหน่วยความจำ CMOS บนแผงระบบโดยเสียบแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ โปรดทราบว่าการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ทั้งหมดจะย้อนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
  6. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  7. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  8. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo