Skip to main content

FQXSPTR4000I : นาฬิกาของ ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์ NTP [arg2]

นาฬิกาของ ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์ NTP [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่นาฬิกาของ IP Management Controller ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเวลาเครือข่าย

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0033

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่คุณนำเข้านั้นถูกต้อง
  2. ลองนำเข้าใบรับรองอีกครั้ง