Skip to main content

FQXSPNM4018I : การตั้งค่า DDNS เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

การตั้งค่า DDNS เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

การตั้งค่า DDNS ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0045

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ