Skip to main content

FQXSPMA0002N : ข้อผิดพลาดการกำหนดค่าสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ข้อผิดพลาดการกำหนดค่าสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าข้อผิดพลาดการกำหนดค่าหน่วยความจำ DIMM ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - หน่วยความจำ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0126

SNMP Trap ID

41

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DIMM ก่อนเกิดความล้มเหลวนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. ใส่ DIMM ที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST และ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM เริ่มระบบใหม่
  3. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo