Skip to main content

FQXSPSS4000I : ตัวควบคุมด้านการจัดการ Test Alert สร้างโดย [arg1]

ตัวควบคุมด้านการจัดการ Test Alert สร้างโดย [arg1]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ได้สร้าง Test Alert

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0040

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ