Skip to main content

FQXSPSD2008I: ไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ได้รับการเปิดใช้งาน

ไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ได้รับการเปิดใช้งาน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์มีการเปิดใช้งาน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0167

SNMP Trap ID

5

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ