Skip to main content

FQXSPCA2007I : ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง)

ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง)

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0491

SNMP Trap ID

12

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ