Skip to main content

FQXSPEM4020I : ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบพัดลมของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบพัดลมของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0209

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ