Skip to main content

FQXSPSE4008I : SNMPv1 [arg1] ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]

SNMPv1 [arg1] ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]

ผู้ใช้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสตริงกลุ่ม SNMP

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0075

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ