Skip to main content

FQXSPDM4000I : ข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ [arg1] ถูกเปลี่ยนแปลง, ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ใหม่=[arg2], ส่วนข้อมูลหลักใหม่=[arg3]

ข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ [arg1] ถูกเปลี่ยนแปลง, ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ใหม่=[arg2], ส่วนข้อมูลหลักใหม่=[arg3]

มีบางสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับรายการอุปกรณ์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0072

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ