Skip to main content

FQXSPSD2010I: ไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ถูกถอดออก

ไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ถูกถอดออก

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์ถูกถอดออก

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0163

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หากมีการจงใจถอดไดรฟ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผงครอบในช่องใส่ไดรฟ์
  2. ใส่ไดรฟ์ที่ระบุอีกครั้ง
  3. หากใส่ไดรฟ์ถูกต้องแล้วและปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดไดรฟ์ออก