Skip to main content

FQXSPPW2003I : ไม่มีความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName] อีกต่อไป

ไม่มีความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName] อีกต่อไป

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไม่มีการคาดการณ์ถึงความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟอีกต่อไป

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0089

SNMP Trap ID

164

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ