Skip to main content

FQXSPNM4004I : ที่อยู่ MAC ที่ได้รับการดูแลภายในอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]

ที่อยู่ MAC ที่ได้รับการดูแลภายในอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าที่อยู่ MAC ในพอร์ต Ethernet

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0006

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ