Skip to main content

FQXSPMA0008N : ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของหน่วยความจำ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - หน่วยความจำ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0138

SNMP Trap ID

41

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซิร์ฟเวอร์เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด ให้ตรวจสอบ DIMM มีการติดตั้งอย่างถูกต้องและตรวจสอบด้วยสายตาไม่มีวัตถุแปลกปลอมในขั้วต่อ DIMM ในช่องหน่วยความจำดังกล่าว หากพบเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ ให้แก้ไขและลองใหม่ด้วย DIMM ตัวเดิม (หมายเหตุ: บันทึกเหตุการณ์อาจมีเหตุการณ์ FQXSFMA0011I ล่าสุดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในจำนวน DIMM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้)
  2. หากไม่พบปัญหาบนขั้วต่อ DIMM หรือปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยน DIMM ที่ระบุโดย Lightpath และ/หรือรายการบันทึกเหตุการณ์
  3. หากปัญหาเกิดขึ้นซ้ำบนขั้วต่อ DIMM ตัวเดิม ให้เปลี่ยน DIMM ตัวอื่นๆ บนช่องหน่วยความจำเดียวกัน
  4. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำนี้
  5. หากปัญหายังเกิดซ้ำกับขั้วต่อ DIMM เดิม ให้ตรวจดูความเสียหายของขั้วต่อ หากพบความเสียหายหรือปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo