Skip to main content

FQXSPPU0001N : ตรวจพบภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดใน [ProcessorElementName]

ตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินใน [ProcessorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินภายในโปรเซสเซอร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0036

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XClarity Controller (XCC) เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวาง ทำความสะอาด และติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 แน่นดีแล้ว
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 อย่างถูกต้องและมีการใช้อินเทอร์เฟซระบายความร้อนอย่างถูกต้อง
  6. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผงระบบ