Skip to main content

FQXSPFW0000N : ระบบ [ComputerSystemElementName] พบข้อผิดพลาด POST

ระบบ [ComputerSystemElementName] พบข้อผิดพลาด POST

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาด POST

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0184

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. การตั้งค่า UEFI ดั้งเดิมจะยังมีอยู่ หากลูกค้าต้องการดำเนินการต่อโดยใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ให้เลือก บันทึกการตั้งค่า
  2. หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจที่จะรีบูต ให้ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากมีกรณีแบตเตอรี่บกพร่อง ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขกรณีนี้
  3. เลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุด (การตั้งค่าหรืออุปกรณ์ที่เพิ่ม) ตรวจสอบว่าระบบบูต แล้วติดตั้งอุปกรณ์เสริมใหม่ทีละรายการเพื่อค้นหาปัญหา
  4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หากมี
  5. ถอดและติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS บนแผงระบบอีกครั้งเป็นเวลา 60 วินาที เพื่อล้างเนื้อหา CMOS หากบูตได้สำเร็จ จากนั้นให้คืนค่าการตั้งค่าของระบบ
  6. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  7. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo