Skip to main content

เหตุการณ์ XCC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ XCC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง
ID เหตุการณ์สตริงข้อความระดับความรุนแรง
FQXSPBR4000IManagement Controller [arg1]: กู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPBR4002Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] มีสาเหตุมาจากการกู้คืนค่าเริ่มต้นข้อมูล
FQXSPBR4004Iเวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]ข้อมูล
FQXSPBR4005IManagement Controller [arg1]: บันทึกการกำหนดค่าเป็นไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPBR4006Iตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] เสร็จสมบูรณ์ข้อมูล
FQXSPBT0007Iไม่มีสื่อที่บูตได้สำหรับระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPCA2002Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPCA2007Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPCA2009Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPCA2011Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้)ข้อมูล
FQXSPCA2015Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงข้อมูล
FQXSPCA2017Iเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อมูล
FQXSPCA2019Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อมูล
FQXSPCN4000Iเปลี่ยนทิศทางอนุกรมถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]ข้อมูล
FQXSPCN4001Iเริ่มเซสชันการควบคุมระยะไกลโดยผู้ใช้ [arg1] ในโหมด [arg2]ข้อมูล
FQXSPCN4002Iผู้ใช้ [arg1] ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซลที่ใช้งานอยู่ข้อมูล
FQXSPCN4003Iเซสชันการควบคุมระยะไกลที่เริ่มโดยผู้ใช้ [arg1] ในโหมด [arg2] ถูกปิดแล้วข้อมูล
FQXSPCR2001Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อมูล
FQXSPDA2000Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPDM4000Iข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ [arg1] ถูกเปลี่ยนแปลง, ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ใหม่=[arg2], ส่วนข้อมูลหลักใหม่=[arg3]ข้อมูล
FQXSPDM4001Iที่จัดเก็บ [arg1] มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
FQXSPDM4003Iเซิร์ฟเวอร์ TKLM ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]ข้อมูล
FQXSPDM4004Iกลุ่มอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ TKLM ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]ข้อมูล
FQXSPDM4005Iผู้ใช้ [arg1] ได้สร้างการจับคู่คีย์การเข้ารหัสลับใหม่และติดตั้งใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองสำหรับไคลเอ็นต์ TKLMข้อมูล
FQXSPDM4006Iผู้ใช้ [arg1] ได้สร้างคีย์การเข้ารหัสลับและคำขอลงนามใบรับรองใหม่สำหรับไคลเอ็นต์ TKLMข้อมูล
FQXSPDM4007Iผู้ใช้ [arg1] ได้นำเข้าใบรับรองที่ลงนามสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM จาก [arg2]ข้อมูล
FQXSPDM4008Iผู้ใช้ [arg1] ได้นำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ TKLMข้อมูล
FQXSPDM4009Iผู้ใช้ [arg1] มี [arg2] ไฟล์ [arg3] จาก [arg4]ข้อมูล
FQXSPDM4010Iการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับ [arg1] เสร็จสิ้น, หมายเลขลำดับคือ [arg2]ข้อมูล
FQXSPEA2001Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงข้อมูล
FQXSPEA2002Iเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อมูล
FQXSPEM0003Iล้างข้อมูลบันทึก [RecordLogElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPEM0004Iบันทึก [RecordLogElementName] เต็มแล้วข้อมูล
FQXSPEM0005Iบันทึก [RecordLogElementName] เกือบเต็มแล้วข้อมูล
FQXSPEM0009Iระบบ [ComputerSystemElementName] สร้างรายการบันทึกเสริมในบันทึก [RecordLogElement]ข้อมูล
FQXSPEM4000I[arg1] บนระบบ [arg2] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPEM4001I[arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 75%ข้อมูล
FQXSPEM4002I[arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 100%ข้อมูล
FQXSPEM4003Iสถานะ LED [arg1] เปลี่ยนแปลงเป็น [arg2] โดย [arg3]ข้อมูล
FQXSPEM4004ISNMP [arg1] เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPEM4005ISNMP [arg1] ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPEM4006IAlert Configuration Global Event Notification ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]ข้อมูล
FQXSPEM4007Iหมายเลขผู้รับการแจ้งเตือน [arg1] ล่าสุด: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]ข้อมูล
FQXSPEM4008ISNMP Traps มีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]ข้อมูล
FQXSPEM4009Iมีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย UEFI แล้วข้อมูล
FQXSPEM4010IUEFI ที่รายงาน: [arg1]ข้อมูล
FQXSPEM4011IXCC ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้า [arg1]ข้อมูล
FQXSPEM4012Iผู้ใช้ [arg1] ทำให้ระบบ [arg2] Encapsulation เป็นโหมด Liteข้อมูล
FQXSPEM4013Iตรวจพบข้อผิดพลาดของแบตเตอรี่โดยตัวควบคุม RAID แบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4014Iตัวควบคุม RAID มีปัญหากับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4015Iตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวควบคุมจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4016Iตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาอย่างน้อยหนึ่งปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4017Iตัวควบคุม RAID ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบสถานะไฟ LED ของไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4018Iตรวจพบปัญหาของช่องใส่/ตัวเครื่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ โปรดตรวจสอบช่องใส่/ตัวเครื่องเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4019Iตรวจพบปัญหาของการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบการกำหนดค่าสายเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4020Iตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบพัดลมของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4022Iแหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องมีปัญหา โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4023Iไดรฟ์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะที่ผิดปกติซึ่งอาจทำให้ไดรฟ์เสมือนไม่พร้อมใช้งาน โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4024Iตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4025Iไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4026Iตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4027Iตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPEM4028Iพอร์ต [arg1] ของอุปกรณ์ PCIe [arg2] ที่ [arg3] มีการเชื่อมต่อ [arg4]ข้อมูล
FQXSPEM4029Iช่องเสียบ PCIe ทั้งหมดใน [arg1] อาจใช้การไม่ได้ เนื่องจากรูปแบบการติดตั้ง CPU ในปัจจุบันของคุณข้อมูล
FQXSPEM4030Iการทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในตัวควบคุม RAID มีปัญหา โปรดดูรายละเอียดจากบันทึก RAID ในส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])ข้อมูล
FQXSPFC4000Iกระบวนการเชื่อมต่อ Bare Metal เริ่มต้นแล้วข้อมูล
FQXSPFC4001Iแอปพลิเคชันการอัปเดต Bare Metal รายงานสถานะ [arg1]ข้อมูล
FQXSPFC4002Iการรันระบบในการติดตั้งข้อมูล
FQXSPFC4003Iโหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextBootข้อมูล
FQXSPFC4004Iโหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextAcข้อมูล
FQXSPFC4005Iโหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกปิดใช้งานข้อมูล
FQXSPFW0003Iระบบ [ComputerSystemElementName] พบความคืบหน้าของเฟิร์มแวร์ข้อมูล
FQXSPFW2001Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPIO0010Iเกิดข้อผิดพลาดบัสที่สามารถแก้ไขได้บนบัส [SensorElementName]ข้อมูล
FQXSPIO2001Iซ่อมข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPIO2002Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPIO2003Iระบบ [ComputerSystemElementName] กู้คืนจากการขัดจังหวะของการวินิจฉัยแล้วข้อมูล
FQXSPIO2004Iบัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากบัสไทม์เอาท์ข้อมูล
FQXSPIO2006Iระบบ [ComputerSystemElementName] กู้คืนจาก NMI แล้วข้อมูล
FQXSPIO2007Iเกิดการกู้คืน PCI PERR ในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPIO2008IPCI SERR บนระบบ [ComputerSystemElementName] ได้ยกเลิกประกาศแล้วข้อมูล
FQXSPIO2010Iบัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ของบัสข้อมูล
FQXSPMA0022Iเริ่มต้นการสแปร์หน่วยความจำสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPMA2005Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPMA2007Iความล้มเหลว Scrub สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ได้รับการกู้คืนแล้วข้อมูล
FQXSPMA2010I[PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปข้อมูล
FQXSPMA2012Iสถานะอุณหภูมิเกินถูกลบออกจาก [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPMA2013Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPMA2024Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]ข้อมูล
FQXSPNM4000Iตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] เสร็จสิ้นการกำหนดค่าเริ่มต้นเครือข่ายข้อมูล
FQXSPNM4001Iอัตราข้อมูลอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4002Iการตั้งค่าการสื่อสารสองทิศทางผ่านทางอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4003Iการตั้งค่า MTU ของอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4004Iที่อยู่ MAC ที่ได้รับการดูแลภายใน Ethernet ถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4005Iอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4006Iชื่อโฮสต์ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4007Iที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4008IIP ตัวพรางเครือข่ายย่อยของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4009Iที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4011IENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7]ข้อมูล
FQXSPNM4012IENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]ข้อมูล
FQXSPNM4013ILAN: อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต[[arg1]] ไม่ได้ใช้ทำงานอยู่ข้อมูล
FQXSPNM4014ILAN: อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต[[arg1]] ทำงานอยู่ในขณะนี้ข้อมูล
FQXSPNM4015Iการตั้งค่า DHCP เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4016Iชื่อโดเมนถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4017Iแหล่งโดเมนเปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4018Iการตั้งค่า DDNS เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4019Iการลงทะเบียน DDNS สำเร็จ ชื่อโดเมนคือ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4020IIPv6 เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4021IIPv6 ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4022Iการกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4023IIPv6 DHCP เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4024Iการกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4025Iการกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4026IIPv6 DHCP ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4027Iการกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4028IENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4]ข้อมูล
FQXSPNM4029IENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5]ข้อมูล
FQXSPNM4030IENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]ข้อมูล
FQXSPNM4031Iที่อยู่ IPv6 แบบคงที่ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4033Iหมายเลขพอร์ตเทลเน็ตถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4034Iหมายเลขพอร์ต SSH ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4035Iหมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4036Iหมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4037Iหมายเลขพอร์ต CIM/XML HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4038Iหมายเลขพอร์ต CIM/XML HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4039Iหมายเลขพอร์ต SNMP Agent ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4040Iหมายเลขพอร์ต SNMP Traps ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4041Iหมายเลขพอร์ต Syslog ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4042Iหมายเลขพอร์ต Remote Presence ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4043Iเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1] เป็น [arg2]:[arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4044Iเทลเน็ต [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4045Iเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]ข้อมูล
FQXSPNM4046ILAN over USB [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4047ILAN over USB Port Forwarding ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]ข้อมูล
FQXSPNM4048Iบูต PXE ถูกร้องขอโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPNM4049Iผู้ใช้ [arg1] ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ TKLM เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4050Iผู้ใช้ [arg1] ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SMTPข้อมูล
FQXSPNM4051Iผู้ใช้ [arg1] ได้ตั้งค่าพาธย้อนกลับของเซิร์ฟเวอร์ SMTP เป็น [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4052Iชื่อโฮสต์ที่ระบุ DHCP ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4053Iการค้นพบ DNS ของ Lenovo XClarity Administrator ได้รับการ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4054Iชื่อโฮสต์จาก DHCP ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPNM4055Iชื่อโฮสต์จาก DHCP ไม่ถูกต้องข้อมูล
FQXSPNM4056Iที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ NTP [arg1] ไม่ถูกต้องข้อมูล
FQXSPNM4057Iการรักษาความปลอดภัย: ที่อยู่ IP: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] ครั้ง และจะถูกบล็อคการเข้าถึงเป็นเวลา [arg3] นาทีข้อมูล
FQXSPOS4000Iโปรแกรมเฝ้าระวัง OS ตอบสนอง [arg1] โดย [arg2]ข้อมูล
FQXSPOS4001Iโปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] มีการจับภาพหน้าจอข้อมูล
FQXSPOS4004Iสถานะระบบปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเป็น [arg1]ข้อมูล
FQXSPOS4005Iเปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSPOS4006Iล้างข้อมูลรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSPOS4007Iเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSPOS4008Iล้างข้อมูลรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้วข้อมูล
FQXSPOS4009Iจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องแล้วข้อมูล
FQXSPPP4000Iการพยายาม [arg1] เซิร์ฟเวอร์ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPPP4001IServer Power Off Delay ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPPP4002Iเซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับ [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]ข้อมูล
FQXSPPP4003Iเซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับทุก [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]ข้อมูล
FQXSPPP4004Iเซิร์ฟเวอร์ [arg1] [arg2] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPPP4005Iค่าการจำกัดพลังงานถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์ เป็น [arg2] วัตต์โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPPP4006Iค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์เป็น [arg2] วัตต์ข้อมูล
FQXSPPP4007Iค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์เป็น [arg2] วัตต์ข้อมูล
FQXSPPP4008Iค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดอย่างละเอียดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์เป็น [arg2] วัตต์ข้อมูล
FQXSPPP4011Iการจำกัดพลังงานมีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4012Iการจำกัดพลังงานถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4013Iมีการเปิดโหมด Static Power Savings โดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4014Iโหมด Static Power Savings ถูกปิดโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4015Iมีการเปิดโหมด Dynamic Power Savings โดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4016Iโหมด Dynamic Power Savings ถูกปิดโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4017Iเกิดการจำกัดพลังงานและการจำกัดภายนอกข้อมูล
FQXSPPP4018Iเกิดการจำกัดภายนอกข้อมูล
FQXSPPP4019Iเกิดการจำกัดพลังงานข้อมูล
FQXSPPP4020Iค่าพลังงานที่วัดได้ย้อนกลับโดยมีค่าที่ต่ำกว่าค่าการจำกัดพลังงานข้อมูล
FQXSPPP4021Iค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดค่าใหม่ย้อนกลับโดยมีค่าที่ต่ำกว่าค่าการจำกัดพลังงานข้อมูล
FQXSPPP4022Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบข้อมูล
FQXSPPP4023Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทโดยคำสั่งควบคุมแชสซีข้อมูล
FQXSPPP4024Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่านปุ่มกดข้อมูล
FQXSPPP4025Iเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่านปุ่มเปิดปิดข้อมูล
FQXSPPP4026Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุข้อมูล
FQXSPPP4027Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทสำหรับเหตุผล OEMข้อมูล
FQXSPPP4028Iเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าเสมอข้อมูล
FQXSPPP4029Iเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้าข้อมูล
FQXSPPP4030Iเซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่าน Platform Event Filterข้อมูล
FQXSPPP4031Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดและเปิดใหม่ผ่าน Platform Event Filterข้อมูล
FQXSPPP4032Iเซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ตข้อมูล
FQXSPPP4033Iเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (เปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)ข้อมูล
FQXSPPP4034Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบข้อมูล
FQXSPPP4035Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานโดยคำสั่งควบคุมแชสซีข้อมูล
FQXSPPP4036Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่านปุ่มกดข้อมูล
FQXSPPP4037Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุข้อมูล
FQXSPPP4038Iเซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าเสมอข้อมูล
FQXSPPP4039Iเซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้าข้อมูล
FQXSPPP4040Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Platform Event Filterข้อมูล
FQXSPPP4041Iเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)ข้อมูล
FQXSPPP4042Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] เริ่มต้นเนื่องจาก Power-On-Resetข้อมูล
FQXSPPP4043Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ PRESETข้อมูล
FQXSPPP4044Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดย CMMข้อมูล
FQXSPPP4045Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยเฟิร์มแวร์ XCCข้อมูล
FQXSPPP4046Iการอนุญาตให้ใช้พลังงานระยะไกลคือ [arg1]ข้อมูล
FQXSPPP4047Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPPP4048Iกำลังพยายามเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบกำลังไฟ AC [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPPP4049Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยแผงด้านหน้าข้อมูล
FQXSPPP4050Iการรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการเพื่อเปิดใช้งานเฟิร์มแวร์ PFRข้อมูล
FQXSPPU0000Iมีการเพิ่ม [ProcessorElementName] ในช่องเสียบ [SlotElementName]ข้อมูล
FQXSPPU2000Iมีการถอด [ProcessorElementName] ในช่องเสียบ [SlotElementName] ออกข้อมูล
FQXSPPU2001Iสถานะอุณหภูมิเกินถูกลบออกจาก [ProcessorElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPPU2002Iโปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] ไม่ได้ทำงานในสถานะลดความสามารถอีกต่อไปข้อมูล
FQXSPPU2007Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPPW0001I[PowerSupplyElementName] ถูกเพิ่มลงในคอนเทนเนอร์ [PhysicalPackageElementName]ข้อมูล
FQXSPPW0005I[PowerSupplyElementName] กำลังทำงานอยู่ในสถานะกระแสไฟขาเข้าที่อยู่นอกช่วงข้อมูล
FQXSPPW0008I[SensorElementName] ถูกปิดข้อมูล
FQXSPPW0009I[PowerSupplyElementName] ถูกปิดและเปิดใหม่แล้วข้อมูล
FQXSPPW2001I[PowerSupplyElementName] ถูกถอดออกจากคอนเทนเนอร์ [PhysicalPackageElementName]ข้อมูล
FQXSPPW2002I[PowerSupplyElementName] กลับคืนสู่สถานะ OK แล้วข้อมูล
FQXSPPW2003Iไม่มีความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName] อีกต่อไปข้อมูล
FQXSPPW2006I[PowerSupplyElementName] กลับคืนสู่สถานะอินพุตปกติแล้วข้อมูล
FQXSPPW2007Iการกำหนดค่า [PowerSupplyElementName] ทำงานเป็นปกติข้อมูล
FQXSPPW2008Iเปิด [PowerSupplyElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPPW2031Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPPW2035Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPPW2047Iยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)ข้อมูล
FQXSPPW2057Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงข้อมูล
FQXSPPW2061Iเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อมูล
FQXSPPW2063Iเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อมูล
FQXSPPW2101Iยกเลิกประกาศ Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName]ข้อมูล
FQXSPPW2104INon-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกยกเลิกประกาศข้อมูล
FQXSPPW2110Iยกเลิกประกาศ Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName]ข้อมูล
FQXSPPW4001Iระบบตัดไฟ PCIe สำหรับ [arg1] ได้รับการ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSB2000Iระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POSTข้อมูล
FQXSPSD0000Iไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกเพิ่มข้อมูล
FQXSPSD0001Iไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ถูกเพิ่มข้อมูล
FQXSPSD0003Iเปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPSD0005Iเปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD0007Iกำลังดำเนินการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPSD0008Iอยู่ระหว่างการสร้างอาร์เรย์ใหม่บนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD2000Iไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกถอดออกจากหน่วย [PhysicalPackageElementName]ข้อมูล
FQXSPSD2001Iไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] มีการเปิดใช้งานข้อมูล
FQXSPSD2002Iไม่พบการคาดการณ์ข้อผิดพลาดบน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPSD2003Iปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPSD2005Iยกเลิกประกาศอาร์เรย์ร้ายแรง [ComputerSystemElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPSD2006Iอาร์เรย์ในระบบ [ComputerSystemElementName] ได้รับการกู้คืนแล้วข้อมูล
FQXSPSD2007Iการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName] เสร็จสมบูรณ์แล้วข้อมูล
FQXSPSD2008Iไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ได้รับการเปิดใช้งานข้อมูล
FQXSPSD2010Iไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ถูกถอดออกข้อมูล
FQXSPSD2011Iไม่พบความล้มเหลวที่คาดการณ์บนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD2012Iปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD2013Iอาร์เรย์วิกฤตถูกยกเลิกประกาศบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD2014Iอาร์เรย์ได้รับการกู้คืนบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSD2015Iการสร้างอาร์เรย์ใหม่เสร็จสมบูรณ์บนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อมูล
FQXSPSE2000Iมีการปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName] แล้วข้อมูล
FQXSPSE4001Iการเข้าใช้งานระยะไกลสำเร็จ ID ล็อกอิน: [arg1] ที่ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]ข้อมูล
FQXSPSE4002Iการรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ที่ใช้ [arg2] มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว [arg3] ครั้งจากไคลเอ็นต์ WEB ที่ที่อยู่ IP [arg4]ข้อมูล
FQXSPSE4003Iการรักษาความปลอดภัย: ID ล็อกอิน: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จาก CLI ที่ [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4004Iการเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] จาก WEB เบราเซอร์ที่ที่อยู่ IP [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4005Iการเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] มาจากไคลเอ็นต์ TELNET ที่ที่อยู่ IP [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4007Iการรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ที่ใช้ [arg2] มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว [arg3] ครั้งจากไคลเอ็นต์ SSH ที่ที่อยู่ IP [arg4]ข้อมูล
FQXSPSE4008ISNMPv1 [arg1] ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]ข้อมูล
FQXSPSE4009Iการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]ข้อมูล
FQXSPSE4010ILDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]ข้อมูล
FQXSPSE4011Iบริการเว็บที่ปลอดภัย (HTTPS) [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4012ISecure CIM/XML(HTTPS) [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4013ILDAP ที่ปลอดภัย [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4014ISSH [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4015IGlobal Login General Settings ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]ข้อมูล
FQXSPSE4016Iการรักษาความปลอดภัยของบัญชีล็อกอินร่วมถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]ข้อมูล
FQXSPSE4017Iผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้างข้อมูล
FQXSPSE4018Iผู้ใช้ [arg1] ถูกถอดออกข้อมูล
FQXSPSE4019Iรหัสผ่านผู้ใช้ [arg1] ถูกแก้ไขข้อมูล
FQXSPSE4020Iบทบาทของผู้ใช้ [arg1] ถูกตั้งเป็น [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4021Iผู้ใช้ [arg1] ตั้งสิทธิพิเศษเฉพาะ: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8]ข้อมูล
FQXSPSE4022Iผู้ใช้ [arg1] สำหรับ SNMPv3 ตั้ง: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5]ข้อมูล
FQXSPSE4023Iกุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH ถูกเพิ่มสำหรับผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPSE4024Iนำเข้ากุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH สำหรับผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4025Iลบกุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH จากผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPSE4026Iความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่ IP [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4027Iการเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] มาจากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่ IP [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4028Iความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ IPMI ที่ที่อยู่ IP [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4029Iความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ SNMP ที่ที่อยู่ IP [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4030Iความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์อนุกรม IPMIข้อมูล
FQXSPSE4031Iการเข้าใช้งานระยะไกลสำเร็จ ID เข้าใช้งาน: ส่วนติดต่ออนุกรม [arg1] จาก [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4032IID เข้าใช้งาน: [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3] ออกจากระบบแล้วข้อมูล
FQXSPSE4033IID เข้าใช้งาน: [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3] ถูกออกจากระบบแล้วข้อมูล
FQXSPSE4034Iผู้ใช้ [arg1] ถอดใบรับรองออกแล้วข้อมูล
FQXSPSE4035Iมีการเพิกถอนใบรับรองแล้วข้อมูล
FQXSPSE4036Iใบรับรอง [arg1] หมดอายุและถูกถอดออกแล้วข้อมูล
FQXSPSE4037Iโหมดการเข้ารหัสถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4038Iระดับขั้นต่ำของ TLS ถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4039Iบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือภายในข้อมูล
FQXSPSE4040Iบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] หมดอายุข้อมูล
FQXSPSE4041Iความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ SFTP ที่ที่อยู่ IP [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4042Iฟังก์ชันรหัสผ่านของบริษัทภายนอก [arg1]ข้อมูล
FQXSPSE4043Iการเรียกรหัสผ่านของบริษัทภายนอก [arg1]ข้อมูล
FQXSPSE4044Iรหัสผ่านที่แฮชของบุคคลภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้รับการ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4045Iรหัสผ่านของบุคคลภายนอกของ Salt ของผู้ใช้ [arg1] ได้รับการ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4046Iรหัสผ่านของบุคคลภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้รับการเรียกแล้วข้อมูล
FQXSPSE4047Iบทบาท [arg1] เป็น [arg2] และกำหนดให้มีสิทธิพิเศษแบบกำหนดเอง [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] โดยผู้ใช้ [arg12]ข้อมูล
FQXSPSE4048Iบทบาท [arg1] ถูกลบออกโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSE4049Iบทบาท [arg1] ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPSE4050I[arg1] ส่งคำสั่ง IPMI จาก [arg2] ข้อมูลดิบ: [arg3][arg4][arg5]ข้อมูล
FQXSPSR2001Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อมูล
FQXSPSS4000Iตัวควบคุมด้านการจัดการ Test Alert สร้างโดย [arg1]ข้อมูล
FQXSPSS4001Iการตั้งค่าทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]ข้อมูล
FQXSPSS4002Iกุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSS4003Iกุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกนำออกโดยผู้ใช้ [arg2]ข้อมูล
FQXSPSS4004ITest Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPSS4005IManual Call Home โดยผู้ใช้ [arg1]: [arg2]ข้อมูล
FQXSPSS4006ICall Home ไปยัง [arg1] ล้มเหลว: [arg2]ข้อมูล
FQXSPSS4007Iระดับชั้นของฟังก์ชัน BMC ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2]ข้อมูล
FQXSPSS4008Iการตั้งค่า [arg1] ถูกเปลี่ยนเป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]ข้อมูล
FQXSPSS4009Iระบบเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษา LXPMข้อมูล
FQXSPSS4010Iการทดสอบบันทึกการตรวจสอบสร้างโดยผู้ใช้ [arg1]ข้อมูล
FQXSPTR4000Iนาฬิกาของ Management Controller [arg1] ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์ NTP [arg2]ข้อมูล
FQXSPTR4001Iวันที่และเวลาถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]ข้อมูล
FQXSPTR4002Iการตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10]ข้อมูล
FQXSPTR4003Iการตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=ซิงค์กับนาฬิกาเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
FQXSPUN0009Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศข้อมูล
FQXSPUN0017Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ได้เปลี่ยนเป็นสถานะปกติข้อมูล
FQXSPUN0026Iอุปกรณ์ [LogicalDeviceElementName] ถูกเพิ่มข้อมูล
FQXSPUN0048Iตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะที่เหมาะสมข้อมูล
FQXSPUN2009Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]ข้อมูล
FQXSPUN2012Iยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]ข้อมูล
FQXSPUN2018Iเซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงข้อมูล
FQXSPUN2019Iเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อมูล
FQXSPUN2023Iเซ็นเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อมูล
FQXSPUN2049Iตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] ไม่ได้อยู่ในสถานะคำเตือนอีกต่อไปข้อมูล
FQXSPUN2050Iตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] ไม่ได้อยู่ในสถานะร้ายแรงอีกต่อไปข้อมูล
FQXSPUP0002Iมีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อมูล
FQXSPUP4001Iการปรับรุ่นของ [arg1] จาก [arg2] สำหรับผู้ใช้ [arg3] สำเร็จข้อมูล
FQXSPUP4002Iการปรับรุ่นของ [arg1] จาก [arg2] สำหรับผู้ใช้ [arg3] ล้มเหลวข้อมูล
FQXSPWD0000Iตัวตั้งเวลาเฝ้าระวัง [WatchdogElementName] หมดอายุแล้วข้อมูล
FQXSPWD0001Iรีบูตระบบ [ComputerSystemElementName] โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]ข้อมูล
FQXSPWD0002Iกำลังปิดระบบ [ComputerSystemElementName] โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]ข้อมูล
FQXSPWD0003Iเริ่มต้นระบบ [ComputerSystemElementName] ใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]ข้อมูล
FQXSPWD0004Iเกิดการรบกวนตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังสำหรับ [WatchdogElementName]ข้อมูล
FQXSPBR4001Iสั่งให้โปรแกรมสำรอง Management Controller หลัก [arg1] ทำงานคำเตือน
FQXSPCA0007Jเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPCA0015Jเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงคำเตือน
FQXSPDM4002Iอุปกรณ์ [arg1] VPD ไม่ถูกต้องคำเตือน
FQXSPEA0001Jเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงคำเตือน
FQXSPIO0014Jบัส [SensorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถคำเตือน
FQXSPMA0010J[PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ถูกจำกัดคำเตือน
FQXSPMA0011Gครบจำนวนเกณฑ์การบันทึกหน่วยความจำสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้วคำเตือน
FQXSPMA0024Gเซ็นเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPNM4010IDHCP[[arg1]] ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IPคำเตือน
FQXSPNM4032IDHCPv6 ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IPคำเตือน
FQXSPPP4009Iค่าพลังงานที่วัดได้เกินค่าการจำกัดพลังงานคำเตือน
FQXSPPP4010Iค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดค่าใหม่เกินค่าการจำกัดพลังงานคำเตือน
FQXSPPU0002Gโปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถคำเตือน
FQXSPPW0003Gความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName]คำเตือน
FQXSPPW0006I[PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้าคำเตือน
FQXSPPW0031Jเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPPW0057Jเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงคำเตือน
FQXSPPW0101JRedundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPPW0104JNon-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPSD0002Gความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]คำเตือน
FQXSPSD0003Gความล้มเหลวที่คาดการณ์บนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2])คำเตือน
FQXSPSE0000Fมีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]คำเตือน
FQXSPUN0009Gเซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศคำเตือน
FQXSPUN0018Jเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรงคำเตือน
FQXSPBR4003Iตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSPBR4007IManagement Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSPBR4008IManagement Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ไม่สามารถเริ่มต้นข้อผิดพลาด
FQXSPCA0002Mเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPCA0009Mเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPCA0011Nเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้) ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPCA0017Mเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPCA0019Nเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อผิดพลาด
FQXSPCR0001Nเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อผิดพลาด
FQXSPEA0002Mเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPFW0000Nระบบ [ComputerSystemElementName] พบข้อผิดพลาด POSTข้อผิดพลาด
FQXSPFW0001Nตรวจพบความเสียหายในเฟิร์มแวร์ของ BIOS (ROM) บนระบบ [ComputerSystemElementName] ระหว่าง POSTข้อผิดพลาด
FQXSPFW0002Nระบบ [ComputerSystemElementName] พบอาการเฟิร์มแวร์ค้างข้อผิดพลาด
FQXSPIO0001Lขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าข้อผิดพลาด
FQXSPIO0003Nเกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0004Lบัสหมดเวลาบนบัส [SensorElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0006Nเกิด NMI ของซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0007Nเกิด PCI PERR ในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0008Nเกิด PCI SERR ในระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0011Nเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0013Nเกิดข้อผิดพลาดบัสร้ายแรงในบัส [SensorElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0015Mข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0002Nข้อผิดพลาดการกำหนดค่าสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0005Nระบบย่อย [MemoryElementName] มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการข้อผิดพลาด
FQXSPMA0007Lข้อผิดพลาด Scrub สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0008Nตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0012Mตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินภายใน [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0013Nระบบ [ComputerSystemElementName] ไม่พบหน่วยความจำภายในระบบข้อผิดพลาด
FQXSPOS4002Iโปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้ข้อผิดพลาด
FQXSPOS4003Iตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]ข้อผิดพลาด
FQXSPOS4010Iการจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSPPU0001Nตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินใน [ProcessorElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPPU0003N[ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วย IERRข้อผิดพลาด
FQXSPPU0004M[ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วยสถานะ FRB1/BISTข้อผิดพลาด
FQXSPPU0009N[ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกันข้อผิดพลาด
FQXSPPU0011Nข้อผิดพลาดที่ซับซ้อนของ CPU ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ SM BIOS สำหรับ [ProcessorElementName] ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPPW0002L[PowerSupplyElementName] ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSPPW0007L[PowerSupplyElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกันข้อผิดพลาด
FQXSPPW0035Mเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPPW0047Mเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPPW0061Mเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPPW0063Mเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPPW0110MNon-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศข้อผิดพลาด
FQXSPSD0001Lโวลุ่มจัดเก็บข้อมูล [StorageVolumeElementName] ถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ตรวจพบข้อผิดพลาด
FQXSPSD0002Lไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-SN: [arg2]) ถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ตรวจพบข้อผิดพลาด
FQXSPSD0005Lอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] อยู่ในสถานะร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPSD0006Lอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXSPSD0007Lอาร์เรย์วิกฤตถูกประกาศบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อผิดพลาด
FQXSPSD0008Lอาร์เรย์ล้มเหลวบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])ข้อผิดพลาด
FQXSPSE4000ICertificate Authority [arg1] ตรวจพบ [arg2] Certificate Errorข้อผิดพลาด
FQXSPSE4006Iข้อมูล SSL ในข้อมูลการกำหนดค่า ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] ไม่ถูกต้อง การลบการกำหนดค่าพื้นที่ข้อมูลและปิดใช้งาน SSLข้อผิดพลาด
FQXSPSR0001Nเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อผิดพลาด
FQXSPUN0019Mเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงข้อผิดพลาด
FQXSPUN0023Nเซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้ข้อผิดพลาด
FQXSPUP0007Lตรวจพบซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สนับสนุนบนระบบ [ComputerSystemElementName]ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4000Iโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Management Controller [arg1] ได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง Management Controller ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4003Iเฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่น [arg3] เฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4004Iเฟิร์มแวร์ XCC ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4005Iเฟิร์มแวร์ FPGA ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาด