Skip to main content

FQXSPNM4047I : LAN over USB Port Forwarding ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]

LAN over USB Port Forwarding ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]

ผู้ใช้กำหนดค่าการฟอร์เวิร์ดพอร์ต USB-LAN

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0090

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ