Skip to main content

FQXSPUP4003I : เฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่น [arg3] เฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ตรวจพบความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์บางประเภท

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0042

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ XCC/BMC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้ง
  3. หมายเหตุ: โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรืออัปเดตรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo