Skip to main content

FQXSPSD2014I : อาร์เรย์ได้รับการกู้คืนบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])

อาร์เรย์ได้รับการกู้คืนบนไดรฟ์ [arg1] ในช่องใส่/ตัวเครื่อง (MTM-S/N: [arg2])

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอาร์เรย์ที่ล้มเหลวได้รับการกู้คืนแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0177

SNMP Trap ID

5

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ