Skip to main content

FQXSPOS4006I : ล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว

ล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0232

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ