Skip to main content

FQXSPEM4007I : Alert Recipient Number [arg1] ล่าสุด: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]

หมายเลขผู้รับการแจ้งเตือน [arg1] ล่าสุด: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]

ผู้ใช้เพิ่มหรือปรับปรุงผู้รับการแจ้งเตือน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0111

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ