Skip to main content

FQXSPPU0004M : [ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วยสถานะ FRB1/BIST

[ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วยสถานะ FRB1/BIST

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการล้มเหลวของโปรเซสเซอร์ - สถานะ FRB1/BIST

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0044

SNMP Trap ID

40

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเพิ่งอัปเดตแผงระบบหรือเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo