Skip to main content

FQXSPSS4004I : Test Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]

Test Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]

Test Call Home ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0134

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ