Skip to main content

FQXSPSE0000F : มีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]

มีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการเปิดตัวเครื่อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0004

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตัวเครื่องเปิดมาหรือปิดผนึกอย่างไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งตัวเครื่องดีแล้ว