Skip to main content

FQXSPNM4036I : หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]

หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]

ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ตเว็บ HTTPS

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0064

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ