Skip to main content

FQXSPTR4002I : การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10]

การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10]

ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าซิงโครไนซ์วันที่และเวลา

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0085

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ