Skip to main content

FQXSPSR2001I : เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0525

SNMP Trap ID

5

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ