Skip to main content

FQXSPPU0009N : [ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

[ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกัน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0062

SNMP Trap ID

40

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo