Skip to main content

FQXSPSE4048I : บทบาท [arg1] ถูกลบออกโดยผู้ใช้ [arg2]

บทบาท [arg1] ถูกลบออกโดยผู้ใช้ [arg2]

บทบาทถูกลบออก

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0247

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ