Skip to main content

FQXSPSE4013I : LDAP ที่ปลอดภัย [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

LDAP ที่ปลอดภัย [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ LDAP ที่ปลอดภัย

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0093

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ