Skip to main content

FQXSPSE4006I : ข้อมูล SSL ในข้อมูลการกำหนดค่า Management Controller [arg1] ไม่ถูกต้อง การลบการกำหนดค่าพื้นที่ข้อมูลและปิดใช้งาน SSL

ข้อมูล SSL ในข้อมูลการกำหนดค่า ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] ไม่ถูกต้อง การลบการกำหนดค่าพื้นที่ข้อมูลและปิดใช้งาน SSL

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller ตรวจพบว่าข้อมูล SSL ไม่ถูกต้องในข้อมูลการกำหนดค่าและลบข้อมูลการกำหนดค่าและปิดใช้งาน SSL

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0034

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่คุณนำเข้านั้นถูกต้องและถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม / ใบรับรอง CSR ถูกต้อง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo