Skip to main content

FQXSPUP4005I : เฟิร์มแวร์ FPGA ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์

เฟิร์มแวร์ FPGA ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์

ความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์ FPGA ถูกตรวจพบระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0133

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. แฟลชเฟิร์มแวร์ XCC/BMC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้งบนทุกเซิร์ฟเวอร์
  2. หมายเหตุ: โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรืออัปเดตรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo