Skip to main content

FQXSPNM4046I : LAN over USB [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

LAN over USB [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

ผู้ใช้กำหนดค่า USB-LAN

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0089

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ