Skip to main content

FQXSPNM4032I : DHCPv6 ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP

DHCPv6 ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP

S DHCP6 ล้มเหลวในการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ Management Controller

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0059

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเครือข่ายการจัดการ XCC/BMC และพอร์ตเครือข่ายทำงานอยู่
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 บนเครือข่ายที่สามารถกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ XCC/BMC
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo